Jelena Dramićanin

 • Zorana Arizanovićje citiralaпре 2 године
  Čo­vek mo­ra sta­ti, s vre­me­na na vre­me, iz­me­đu dva po­sla, dva prak­tič­na po­sla ko­ja oba­vlja jer ta­ko mo­ra i ta­ko svi ra­de. Mo­ra se po­me­ri­ti od se­be i po­gle­da­ti se is­ko­sa. Mo­ra za­sta­ti i po­mi­sli­ti: za­što? Za­što ži­vim, za­što baš ova­ko ta­vo­rim,
 • Aleksandraje citiraoпре 2 године
  Na vr­hu bre­ga go­reo je pla­men, a oko­lo je ću­ta­la šu­ma.
 • Aleksandraje citiraoпре 2 године
  Ka­ko sam sil­no gre­šio sa­mo za­to što ni­sam po­gre­šio ni­gde. Ka­ko bih sve­srd­no sve iz po­čet­ka, ka­ko bih obe­ruč­ke br­ljao, išao tim dru­gim sta­za­ma, kr­čio ih sam.
 • Aleksandraje citiraoпре 2 године
  Be­žao sam od ta­kvih po­slo­va, ali sa­da ka­da znam da su me ipak sa­če­ka­li, pi­tam se ni­sam li im hr­lio od po­čet­ka.
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)