Bet Kempton

Knjige

Citati

LavandinaTje citiraoпре 2 године
„Ne­moj da tra­ćiš sna­gu bri­nu­ći o ono­me što ne­maš. To je put ka ne­za­do­volj­stvu. Ume­sto to­ga, obra­ti pa­žnju na do­bro ko­je je već pri­sut­no u tvom ži­vo­tu a šta god da ra­diš, ra­di naj­bo­lje što mo­žeš. To do­no­si ra­dost.”
b0134930765je citiraoпре 2 године
Uz lič­na ime­na po­ne­gde se ko­ri­sti su­fiks san. To je uč­ti­vo oslo­vlja­va­nje u zna­če­nju „go­spo­din”, „go­spo­đa” ili „go­spo­đi­ca”. Ti­tu­la sen­sej ko­ri­sti se u obra­ća­nju uči­te­lju ili struč­nja­ci­ma ne­ke dru­ge stru­ke.
b0134930765je citiraoпре 2 године
To­kom go­di­na, išla je na kurs ori­ga­mi­ja, aran­ži­ra­nja cve­ća, grn­ča­ri­je, pra­vlje­nja no­re­na, ka­li­gra­fi­je, ce­re­mo­ni­je is­pi­ja­nja ča­ja i tka­nja.
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)