bookmate game

Haled Hoseini

 • b8924456743je citiraoпре 2 године
  li bo­lje je ka­da bo­li isti­na ne­ko ka­da ute­hu pru­ža laž.“
 • b8924456743je citiraoпре 2 године
  Av­ga­ni­sta­nu ima mno­go de­ce, ali ma­lo de­tinj­stva.
 • b6729962658je citiraoпре 3 месеца
  Dugo sam poživeo, gospodine Markose, i uvideo sam da čoveku dobro dođe mera poniznosti i razumevanja kada sudi o onome što upravlja srcima drugih.
 • Сара Самарџићje citiralaпре 9 месеци
  „Do­stet da­rum.“ Vo­lim te.
 • b5583923934je citiraoпре 5 месеци
  Ali kra­đa je je­di­ni neo­pro­stiv greh, za­jed­nič­ki ime­ni­lac svih gre­ha. Ka­da ubi­ješ čo­ve­ka, kra­deš ži­vot. Kra­deš pra­vo nje­go­ve že­ne na mu­ža, oti­maš nje­go­voj de­ci oca. Ka­da sla­žeš, kra­deš ne­či­je pra­vo na isti­nu. Ka­da va­raš, kra­deš pra­vo na prav­du.
 • b5583923934je citiraoпре 5 месеци
  Ne­ma ni­čeg ru­žnog u ku­ka­vič­lu­ku ako je pra­ćen spo­zna­jom o nje­mu. Ali ka­da ku­ka­vi­ca za­bo­ra­vi ko je… ne­ka mu je Bog u po­mo­ći.
 • b8924456743je citiraoпре 2 године
  Ka­da ubi­ješ čo­ve­ka, kra­deš ži­vot“, re­kao je Ba­ba. „Kra­deš pra­vo nje­go­ve že­ne na mu­ža, oti­maš nje­go­voj de­ci oca. Ka­da sla­žeš, kra­deš ne­či­je pra­vo na isti­nu. Ka­da va­raš, kra­deš pra­vo na prav­du.
 • b8924456743je citiraoпре 2 године
  Ako Bog po­sto­ji, on­da se na­dam da ima va­žni­je bri­ge od to­ga što ja pi­jem vi­ski ili je­dem svi­nje­ti­nu.
 • b8924456743je citiraoпре 2 године
  Do da­na da­na­šnjeg mi je te­ško da gle­dam pra­vo u oči lju­de po­put Ha­sa­na, lju­de ko­ji ozbilj­no mi­sle sva­ku iz­go­vo­re­nu reč.
 • Aleksandar Stankovicje citiraoпрошле године
  I ja ve­ru­jem da je to istin­sko is­ku­plje­nje, ka­da nas ose­ćaj kri­vi­ce vo­di ka do­bro­ti.
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)