bookmate game
Knjige
Laura Sintija Černjauskajte

Disanje u mermer

Kada Izabela odluči da usvoji problematičnog šestogodišnjeg Ilju iz sirotišta, počinje da se odmotava klupko nesrećnih događaja iz prošlosti kao nagoveštaj tragedije koja tek predstoji. Litvanska autorka Laura Sintija Černjauskajte piše o temama u kojima će se savremeni čovek lako pronaći, o težnji za ljubavlju, samoći, izazovima koje nosi majčinstvo, osveti i oprostu. Ispričan tonom u kojem se smenjuju čežnja, strah, čak i horor, roman Disanje u mermer predstavlja studiju mračne strane ljudske duše i prava je knjiga za ljubitelje psihološkog trilera.
176 štampanih stranica
Prvi put objavljeno
2019
Godina izdavanja
2019
Izdavač
Štrik
Da li već pročitali? Kakvo je vaše mišljenje?
👍👎

Utisci

 • Ivana Ljubomirovićje podelio/la utisakпре 25 дана

  Nije mi se dopao stil pisanja. Radnja ima potencijal da se razvije u nešto veće ali sve se svodi na neku aninalnost i priču kojoj treba dati više detalja. Takođe, knjiga koju sam uzela iz Štrika nije imala sve strane, nedostajalo je nekih 20 strana. Još je redosled strana na jednom delu knjige bio potpuno izmešan pa sam morala fizički da se pomučim kako bi mogla da pratim radnju.

 • Jasna Prokovićje podelio/la utisakпре 4 године
  💀Jeziva
  🔮Kompleksna
  🚀Čita se u jednom dahu

  Mada mi je sve jasno, opet se na kraju osećam konfuzno..teški karakteri i teška priča, na kraju mi je malo nedovršena.

 • Miljana Savicje podelio/la utisakпрошлог месеца
  👍Vredna čitanja

Citati

 • Ирина Осипенкоje citiralaпре 2 године
  Po­red je, ti­ho kao ku­gla za ku­gla­nje, pro­kli­zio be­li por­še – jed­nom je gle­dao ku­gla­nje na te­le­vi­zi­ji. Vi­deo je i por­še ko­ji se mo­že do­bi­ti ako ne­što ku­piš i po­pu­niš ku­pon. Oko onog dru­gog por­šea, ko­ji je na te­le­vi­zi­ji bli­stao cr­ve­no kao ruč­ke za to­plu vo­du na tu­še­vi­ma u si­ro­ti­štu, pri­vi­ja­le su se du­go­no­ge, kao bli­sta­vom fo­li­jom oba­vi­je­ne de­voj­ke. Ma­zi­le su auto kao da je živ i kao da su se već una­pred za­lju­bi­le u do­ma­ći­na ko­ji ga je do­bio. Ta­da se nje­mu či­ni­lo da lju­bav, o ko­joj svi go­vo­re, upra­vo i je­ste bi­ti ta­kav da svi ho­će da te ima­ju. Sa­mo ni­ko ne mo­že po­šte­no da ob­ja­sni ka­ko se to po­sti­že. Le­po­ti­ce su, uvi­je­ne oko cr­ve­nog por­šea po­put ma­šne za po­klon, ima­le vr­lo du­gač­ke no­ge – ta­kve ni­kad još ni­je vi­deo; de­voj­ke i že­ne u si­ro­ti­štu bi­le su ši­re, s me­ka­nim zad­nji­ca­ma, u ko­je se on bo­jao du­go da gle­da, nji­ho­ve no­ge su bi­le zde­pa­ste i ve­li­ke, čvr­sto upr­te u ze­mlju, i u hod­ni­ci­ma su pra­vi­le mno­go bu­ke. Te­le­vi­zij­ske le­po­ti­ce se ve­ro­vat­no spe­ci­jal­no uz­ga­ja­ju kao po­seb­na vr­sta ko­ko­ša­ka, da bi mo­gle po­sle da se ma­ze s tim por­še­om, za­klju­čio je ta­da on, dr­že­ći dlan na vre­lom šli­cu pan­ta­lo­na.
 • Svetlana Sevićje citiralaпре 4 године
  Ka­ko je čud­no što stva­ri ne ne­sta­nu sa svo­jim vla­sni­ci­ma, po­mi­slio je Lju­das gle­da­ju­ći u de­te­to­vu ku­ti­ji­cu za olov­ke, ko­ju mu je is­pleo od pru­ti­ća. Stvar je iz­dr­žlji­vi­ja od čo­ve­ka. Čo­vek stvo­ri stvar da na taj na­čin pro­du­ži se­be, i umre. Ka­kva ne­prav­da.
 • Lizi Benetje citiraoпре 4 године
  Ta­da se nje­mu či­ni­lo da lju­bav, o ko­joj svi go­vo­re, upra­vo i je­ste bi­ti ta­kav da svi ho­će da te ima­ju.

Na policama za knjige

fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)