Citati iz knjige „Nova zemlja“ autora Ekart Tol

Dragana Vidakovic
Dragana Vidakovicje citiraoпре 7 месеци
Knjiga o Putu i Vrlini (Tao Te Ching).
b8754805112
b8754805112je citiraoјуче
Naravno, moramo da koristimo reči i misli. I one imaju svoju lepotu, ali zar moramo da postanemo njihovi zarobljenici?
b8754805112
b8754805112je citiraoјуче
Vi nećete postati bolji tako {to ćete se truditi da budete bolji, nego tako {to ćete pronaći dobrotu koja se već nalazi unutar vas i tako {to ćete dozvoliti toj dobroti da ispliva na povr{inu. Ali ona može isplivati samo ako se ne{to fundamentalno promeni u va{em stanju svesti.
b6424588748
b6424588748je citiraoпрекјуче
vi{e od vas? Da li povremeno spominjete stvari koje posedujete ili ih pokazujete kako biste uvećali sopstveni osećaj vrednosti u nečijim očima, a samim tim i u svojim? Da li se osećate ogorčeno, besno ili poniženo ako neko drugi poseduje vi{e od vas ili onda kada izgubite ne{to veoma vredno
b6424588748
b6424588748je citiraoпре 3 дана
Kao duhovnu vežbu predlažem da preispitate svoju vezu sa svetom stvari putem samoposmatranja i da posebno obratite pažnju na one koje oslovljavate s „moj“. Potrebno je da budete oprezni i u potpunosti iskreni ako želite da saznate, na primer, da li je va{ doživljaj sopstvene vrednosti povezan sa stvarima koje posedujete. Da li određene stvari izazivaju prefinjeni osećaj važnosti ili superiornosti? Da li to {to ih ne posedujete čini da se osećate inferiornim u odnosu na one koji imaju
b6424588748
b6424588748je citiraoпре 3 дана
Kada vi{e niste u stanju da osetite svoj život, velika je verovatnoća da ćete poku{ati da ga ispunite stvarima.
b6424588748
b6424588748je citiraoпре 3 дана
Identifikacija ega sa stvarima tera nas da se vežemo za stvari i postanemo opsednuti njima, {to za uzvrat stvara potro{ačko dru{tvo i ekonomske strukture u kojima je jedina jedinica napretka jo{ vi{e. Nekontrolisana težnja ka posedovanju nečega u jo{ većoj meri, težnja ka beskonačnom rastu predstavlja disfunkcionalnost i bolest. To je ona ista vrsta disfunkcionalnosti koju manifestuje kancerogena ćelija, čiji je jedini cilj da se uveća, nesvesna činjenice da će time dovesti do sopstvenog uni{tenja jer uni{tava organizam čiji je deo. Pojedini ekonomisti su toliko privrženi terminu rasta da jednostavno ne mogu da se odvoje od te reči, pa čak i vreme recesije nazivaju „negativnim rastom“.
b6424588748
b6424588748je citiraoпре 3 дана
Zadovoljenje ega je kratkog veka i vi nastavljate da tražite vi{e, kupujete vi{e, tro{ite vi{e.
b6424588748
b6424588748je citiraoпре 3 дана
Paradoksalno, ono {to produžuje život takozvanom potro{ačkom dru{tvu jeste činjenica da poku{aji da se ljudi pronađu u stvarima ne daju rezultate.
b6424588748
b6424588748je citiraoпре 3 дана
Firmirani predmeti su pre svega kolektivni identiteti koje prihvatate. Oni su skupi, te samim tim i „ekskluzivni“. Kad bi svako mogao da ih kupi, onda bi oni izgubili svoju psiholo{ku vrednost i od njih bi ostala samo njihova materijalna vrednost, koja retko kad dostiže i deo cene koju ste platili za njih.
b6424588748
b6424588748je citiraoпре 3 дана
Neizgovorena pretpostavka jeste da time {to kupite taj proizvod, putem magičnog čina prilagođavanja, vi postajete kao oni ili bar ne{to nalik njima. U velikom broju slučajeva ne kupujete proizvod nego „pojačivač identiteta“.
b6424588748
b6424588748je citiraoпре 3 дана
Po hri{ćanskim učenjima, normalno kolektivno stanje čovečanstva je „prvi greh“. Greh je reč koja je u velikoj meri pogre{no shvaćena i protumačena. Bukvalni prevod sa grčkog, na kom je Novi zavet i napisan, znači proma{iti oznaku, poput strelca koji proma{i metu, tako da gre{iti znači proma{iti smisao ljudskog postojanja. Znači živeti neve{to, zaslepljeno i, samim tim, patiti i izazivati patnju.
b6424588748
b6424588748je citiraoпре 3 дана
Kada se jednom ostvari određeni stepen prisustva, postojane i usmerene pažnje u ljudskoj percepciji, ljudi mogu da osete božansku su{tinu života, jedinstvenu svest ili duh koji obitava u svakom stvorenju, svakom obliku života, i prepoznaju je kao deo sopstvenog bića i, samim tim, vole je kao same sebe. Dok se to ne desi, međutim, većina ljudi vidi samo spolja{nje oblike, nesvesni njihove su{tine, ba{ kao {to su nesvesni i sopstvene su{tine, identifikujući se sa svojim fizičkim i psiholo{kim oblikom.
Dragana Savic Sekulic
Dragana Savic Sekulicje citiraoпрошлог месеца
Duboki mir je jezik kojim Bog govori, a sve ostalo je lo{ prevod.
Dragana Savic Sekulic
Dragana Savic Sekulicje citiraoпрошлог месеца
Umesto da sebi dajete vreme, oduzmite ga. Eliminisanje vremena iz va{e svesti predstavlja eliminisanje ega. To je jedina prava duhovna praksa
Dragana Savic Sekulic
Dragana Savic Sekulicje citiraoпрошлог месеца
Ako možete da prihvatite da ne znate ko ste, vi ste, zapravo, ono {to je ostalo – Biće iza ljudskog, polje čistih mogućnosti umesto nečega {to je već definisano.
Dragana Savic Sekulic
Dragana Savic Sekulicje citiraoпрошлог месеца
Voleti znači prepoznati sebe u drugome.
b1719621271
b1719621271je citiraoпре 2 месеца
U normalnoj svakodnevnoj upotrebi, „ja“ sadrži iskonsku gre{ku, pogre{nu percepciju onoga {to vi jeste, iluzorni doživljaj identiteta. To je ego. Taj iluzorni doživljaj o sebi ono je za {ta je Albert Ajn{tajn, osoba koja je imala uvid ne samo u stvarnost prostora i vremena nego i u ljudsku prirodu, koristio termin „optička iluzija svesti“.
b1719621271
b1719621271je citiraoпре 2 месеца
To je ono {to veliki umetnici osećaju i prenose na svoja dela. Van Gog nije rekao: „To je samo stara stolica.“ Posmatrao ju je dugo. Osetio je Postojanje u stolici. Potom je seo ispred platna i zamahnuo četkicom. Sama stolica dostigla je vrednost od, recimo, pet dolara. Slika te iste stolice danas vredi dvadeset pet miliona dolara.
b1719621271
b1719621271je citiraoпре 2 месеца
Reči, bez obzira na to da li su izgovorene ili su ostale neizgovorene u formi misli, imaju moć da hipnoti{u. Lako se izgubite u njima, postanete hipnotisani i poverujete da kada nečemu pripi{ete ime, onda znate {ta je to. Činjenica je da ne znate.
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)