Antoan de Sent Egziperi

Mali princ

Obavesti me kada knjiga bude dodata
Da biste čitali ovu knjigu otpremite EPUB ili FB2 datoteku na Bookmate. Kako da otpremim knjigu?
 • The Ravensje citiraoпре 5 година
  „Мо­рам да под­не­сем две-три гу­се­ни­це ако хо­ћу да упо­знам леп­ти­ре. Из­гле­да да су вр­ло ле­пи. Ко ће ме ина­че по­се­ти­ти? Ти ћеш би­ти да­ле­ко. А ве­ли­ких жи­во­ти­ња се не бо­јим. Имам ја кан­џе.“
 • b6882281692je citiralaпре 2 године
  „Чо­век је уса­мљен и ме­ђу љу­ди­ма“, до­ба­ци зми­ја.
 • stefanmhjlvskje citiraoпре 2 године
  Све су од­ра­сле осо­бе не­кад би­ле де­ца. (Али се ма­ло њих то­га се­ћа.)
 • Jovana Antićje citiralaпре 5 година
  Кад чо­век до­пу­сти да га при­пи­то­ме, мо­же се до­го­ди­ти и да за­пла­че...
 • Jovana Antićje citiralaпре 5 година
  Од­ра­сле осо­бе ни­кад ни­шта не раз­у­ме­ју са­ме, а де­цу за­ма­ра да им све увек из­ по­чет­ка об­ја­шња­ва­ју.
 • b6882281692je citiralaпре 2 године
  „Он­да ћеш да су­диш сам се­би“, од­го­во­ри му краљ. „То је нај­те­же. Мно­го је те­же су­ди­ти са­мом се­би не­го дру­ги­ма. Ако успеш се­би до­бро да су­диш, зна­чи да си пра­ви му­драц.“
 • Jeca2008je citiraoпре 2 године
  Та­јан­стве­на је зе­мља су­за
 • Simonidaje citiralaпре 2 године
  Де­ца мо­ра­ју мно­го то­га да пра­шта­ју од­ра­сли­ма
 • Simonidaje citiralaпре 2 године
  Од­ра­сли во­ле бро­је­ве. Кад им при­ча­те о не­ком свом но­вом при­ја­те­љу, ни­кад вас не пи­та­ју о оном што је бит­но. Ни­кад вам не ка­жу: „Ка­кав је звук ње­го­вог гла­са? Ко­је игре нај­ви­ше во­ли? Ску­пља ли леп­ти­ре?“ Пи­та­ју вас: „Ко­ли­ко има го­ди­на? Ко­ли­ко има бра­ће? Ко­ли­ко је те­жак? Ко­ли­ко му отац за­ра­ђу­је?“ И тек та­да ве­ру­ју да су га упо­зна­ли. Ако од­ра­сли­ма ка­же­те: „Ви­део сам ле­пу ку­ћу од ру­жи­ча­сте ци­гле с му­шка­тла­ма у про­зо­ри­ма и го­лу­бо­ви­ма на кро­ву...“, они не­ће мо­ћи да за­ми­сле ту ку­ћу. Њи­ма ва­ља ре­ћи: „Ви­део сам ку­ћу од сто хи­ља­да фра­на­ка.“ Та­да ће уз­вик­ну­ти: „Ка­ко је ле­па!“
 • b9969119607je citiraoпре 3 године
  „Сви љу­ди има­ју зве­зде, али оне сви­ма не зна­че исто
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)