Sto bisera, Vanja Bulić
Vanja Bulić

Sto bisera

Obavesti me kada knjiga bude dodata
Da biste čitali ovu knjigu otpremite EPUB ili FB2 datoteku na Bookmate. Kako da otpremim knjigu?
Nevena
Nevena je citiralaпре 6 месеци
Ša­pu­ćem, psu­jem, pre­tim, iz­mi­šljam lju­bav­ne do­go­dov­šti­ne u ko­je ni de­ca ne bi po­ve­ro­va­la.
b0584700517
b0584700517je citiraoпре 5 месеци
„Po­sli­je svih kra­je­va,

na kra­ju sva­kog kra­ja,

mo­že li bi­ti još je­dan po­če­tak,

još je­dan ži­vot po­sle zad­njeg iz­di­sa­ja?

Ovih da­na se baš to­me na­dam,

u ta­kvu pri­ču vje­ru­jem lu­do,

pa da­lje spo­koj­no u am­bis pa­dam,

če­ka­ju­ći po­klon – spa­se­nje, ču­do.“
b0584700517
b0584700517je citiraoпре 5 месеци
– Du­ša­no­vac je cen­tar sve­ta. Nig­de li­pe ta­ko ne mi­ri­šu kao na Pa­ši­nom br­du
b0584700517
b0584700517je citiraoпре 5 месеци
Je­dan od na­di­ma­ka bio mu je Ser­pi­ko, a in­spi­ra­ci­ja je pro­na­đe­na u film­skom ju­na­ku ko­jeg je tu­ma­čio Al Pa­ći­no
b0584700517
b0584700517je citiraoпре 5 месеци
Si­mo­na Vi­zen­ta­la, lov­ca na rat­ne zlo­čin­ce, ali ipak ni­su us­pe­li da Vald­haj­ma iz­ve­du na sud
b0584700517
b0584700517je citiraoпре 5 месеци
Sve la­ži o me­ni su isti­ni­te. I obr­nu­to.“
b0584700517
b0584700517je citiraoпре 5 месеци
Dra­ga­na Ma­le­še­vi­ća Ta­pi­ja, sli­ka­ra ma­gič­nog hi­per­re­a­li­zma. U su­šti­ni, taj pra­vac kri­je moć ide­al­nog fal­si­fi­ko­va­nja stvar­no­sti
Katarina Mijović
Katarina Mijovićje citiraoпре 8 месеци
Sra­mo­ta je što je­dan ta­kav pe­vač ni­je sni­mio vi­še plo­ča. Sra­mo­ta je što je­dan ta­kav pi­sac ni­je na­pi­sao vi­še knji­ga. Ne nje­go­va sra­mo­ta, već sra­mo­ta dru­štva ko­je mo­ra da pod­sti­če stva­ra­la­štvo onih ko­ji ne ume­ju da se lak­ta­ju
Olja Zivanovic
Olja Zivanovicje citiralaпре 9 месеци
Jed­nom sam se po­sle pa­da po­vre­dio, ali je ga­zda na po­se­ko­ti­nu sta­vio hi­lja­du švaj­car­skih fra­na­ka uz re­če­ni­cu: „Sreć­ne ti ra­ne, ju­na­če“
Jovana Ostojić
Jovana Ostojićje citiralaпре 2 године
Te­ško je u Sr­bi­ji bi­ti dru­ga­či­ji a pri tom ne bi­ti na gr­ba­či dr­ža­ve. A dr­ža­va če­sto pla­ća raz­ne lu­do­sti, a ne pre­po­zna­je vred­no­sti.
Jovana Ostojić
Jovana Ostojićje citiralaпре 2 године
Le­po je ka­da ne­ko bri­ne o te­bi, ali je i le­po ka­da mo­žeš da se pro­bu­diš i ka­žeš ka­ko ćeš ceo dan da se iz­le­ža­vaš, pa iza­đeš sa dru­ga­ri­ca­ma na ka­fu…
Jovana Ostojić
Jovana Ostojićje citiralaпре 2 године
Slu­čaj ta­ko ti­pi­čan u psi­hi­ja­trij­skoj prak­si: ka­žnja­va se onaj ko je naj­ma­nje kriv, jer na­sil­nik ne­ma sna­ge da se ob­ra­ču­na sa auto­ri­te­tom.
Jovana Ostojić
Jovana Ostojićje citiralaпре 2 године
U stva­ri, dro­ga je ma­ska ko­jom po­ku­ša­vaš da za­ma­ski­raš svo­je pra­vo ja.
Jovana Ostojić
Jovana Ostojićje citiralaпре 2 године
Po­pu­lar­nost i svir­ka iz ve­če­ri u ve­če, me­nja­nje kre­ve­ta, že­na, gra­do­va – sve to is­cr­pi čo­ve­ka i u jed­nom tre­nut­ku po­tra­ži no­vo uto­či­šte. Ne­ko to na­đe u ra­du, bra­ku
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)