Citati iz knjige „Sto bisera“ autora Vanja Bulić

Nevena
Nevena je citiralaпре 3 месеца
Ša­pu­ćem, psu­jem, pre­tim, iz­mi­šljam lju­bav­ne do­go­dov­šti­ne u ko­je ni de­ca ne bi po­ve­ro­va­la.
b0584700517
b0584700517je citiraoпре 3 месеца
„Po­sli­je svih kra­je­va,

na kra­ju sva­kog kra­ja,

mo­že li bi­ti još je­dan po­če­tak,

još je­dan ži­vot po­sle zad­njeg iz­di­sa­ja?

Ovih da­na se baš to­me na­dam,

u ta­kvu pri­ču vje­ru­jem lu­do,

pa da­lje spo­koj­no u am­bis pa­dam,

če­ka­ju­ći po­klon – spa­se­nje, ču­do.“
b0584700517
b0584700517je citiraoпре 3 месеца
– Du­ša­no­vac je cen­tar sve­ta. Nig­de li­pe ta­ko ne mi­ri­šu kao na Pa­ši­nom br­du
b0584700517
b0584700517je citiraoпре 3 месеца
Je­dan od na­di­ma­ka bio mu je Ser­pi­ko, a in­spi­ra­ci­ja je pro­na­đe­na u film­skom ju­na­ku ko­jeg je tu­ma­čio Al Pa­ći­no
b0584700517
b0584700517je citiraoпре 3 месеца
Si­mo­na Vi­zen­ta­la, lov­ca na rat­ne zlo­čin­ce, ali ipak ni­su us­pe­li da Vald­haj­ma iz­ve­du na sud
b0584700517
b0584700517je citiraoпре 3 месеца
Sve la­ži o me­ni su isti­ni­te. I obr­nu­to.“
b0584700517
b0584700517je citiraoпре 3 месеца
Dra­ga­na Ma­le­še­vi­ća Ta­pi­ja, sli­ka­ra ma­gič­nog hi­per­re­a­li­zma. U su­šti­ni, taj pra­vac kri­je moć ide­al­nog fal­si­fi­ko­va­nja stvar­no­sti
Katarina Mijović
Katarina Mijovićje citiraoпре 5 месеци
Sra­mo­ta je što je­dan ta­kav pe­vač ni­je sni­mio vi­še plo­ča. Sra­mo­ta je što je­dan ta­kav pi­sac ni­je na­pi­sao vi­še knji­ga. Ne nje­go­va sra­mo­ta, već sra­mo­ta dru­štva ko­je mo­ra da pod­sti­če stva­ra­la­štvo onih ko­ji ne ume­ju da se lak­ta­ju
Olja Zivanovic
Olja Zivanovicje citiralaпре 6 месеци
Jed­nom sam se po­sle pa­da po­vre­dio, ali je ga­zda na po­se­ko­ti­nu sta­vio hi­lja­du švaj­car­skih fra­na­ka uz re­če­ni­cu: „Sreć­ne ti ra­ne, ju­na­če“
Jovana Ostojić
Jovana Ostojićje citiralaпре 2 године
Te­ško je u Sr­bi­ji bi­ti dru­ga­či­ji a pri tom ne bi­ti na gr­ba­či dr­ža­ve. A dr­ža­va če­sto pla­ća raz­ne lu­do­sti, a ne pre­po­zna­je vred­no­sti.
Jovana Ostojić
Jovana Ostojićje citiralaпре 2 године
Le­po je ka­da ne­ko bri­ne o te­bi, ali je i le­po ka­da mo­žeš da se pro­bu­diš i ka­žeš ka­ko ćeš ceo dan da se iz­le­ža­vaš, pa iza­đeš sa dru­ga­ri­ca­ma na ka­fu…
Jovana Ostojić
Jovana Ostojićje citiralaпре 2 године
Slu­čaj ta­ko ti­pi­čan u psi­hi­ja­trij­skoj prak­si: ka­žnja­va se onaj ko je naj­ma­nje kriv, jer na­sil­nik ne­ma sna­ge da se ob­ra­ču­na sa auto­ri­te­tom.
Jovana Ostojić
Jovana Ostojićje citiralaпре 2 године
U stva­ri, dro­ga je ma­ska ko­jom po­ku­ša­vaš da za­ma­ski­raš svo­je pra­vo ja.
Jovana Ostojić
Jovana Ostojićje citiralaпре 2 године
Po­pu­lar­nost i svir­ka iz ve­če­ri u ve­če, me­nja­nje kre­ve­ta, že­na, gra­do­va – sve to is­cr­pi čo­ve­ka i u jed­nom tre­nut­ku po­tra­ži no­vo uto­či­šte. Ne­ko to na­đe u ra­du, bra­ku
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)