Lars Tvede

Det kreative samfund

  privatehjorthje citiraoпрошле године
  et er selvfølgelig sandt, at praktisk arbejde er meget værdifuldt og skal respekteres til fulde, men forskellen på rige og fattige samfund er ikke, hvor hårdt folk arbejder, men derimod hvor meget kreativitet der udvises.
  Nej, vi behøver ikke at væ
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  Why don’t you fix your little problem and light this candle?“
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  mange mørkemænd, og det er det samme, der kan redde den fra nutidens sofister, rent-seekers, spartanere, skvatrøve, panikmagere, økofascister og intellektuelle mørkemænd, for nu at sige det lidt hårdt.
  Hvorfor ikke demontere bomben, mens tid er, ved at gøre det hele decentralt og valgfrit? Det er det, den spontane udvikling af kreative systemer selv forsøger at skabe: Decentralisering og mangfoldighed. Så hvorfor peger mange ideologier egentlig i den modsatte retning?
  Én ting er sikker: Vi kan aldrig lave et enkelt Utopia, hvor alle er tilfredse, for dertil er vi alt for forskellige. Men vi kan lave et netværk af åbne og dynamiske lokalsamfund, som hver især er unikke, konstant eksperimenterende og konkurrerende, så de tilsammen finder de bedre løsninger
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  Det sidste punkt – decentralisering – kan man reflektere en del over. Kan det måske tænkes, at den bedste model i sidste ende er som middelalderens bystater, så man har fri bevægelighed af kapital, varer, services, arbejdskraft og ideer, men hvor meget andet er vidt forskelligt fra område til område? Hvor der er hippiebyer, økonomiske kraftcentre, internationale metropoler, naturparadiser og sågar måske et lille stenalderland for dem, der nu vil dét? Folk er jo meget forskellige, men dertil kommer, at kreativitet i stater kun kan blomstre på samme måde, som det gør i virksomheder: Via en kombination af mangfoldighed og konkurrence.
  Hvis vi decentraliserer vores samfund, men samtidig holder dem åbne, vil vi på mange måder have kopieret internettets struktur som en metode til at forsvare den vestlige civilisation – vi giver den et utal af veje og udveje, den kan søge på sin overordnede fremmarch. Det var det, der i middelalderen reddede den spirende vestlige civilisation fra den tids
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  en kombination af mangfoldighed og konkurrence.
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  dem, der har betalt mest i skat.
  30. Giv hver skatteyder begrænset valgfrihed til, hvad yderens skattekroner skal gå til.
  31. Lav private og individualiserede pensionsordninger.
  32. Udskift forsigtighedsprincippet med et princip om cost-benefit. Udskift desuden LNT-modellen med en hormesis-forventning, når forskningsresultater taler for det.
  Skab varig tillid
  33. Stop og forbyd usikret statslig gældsætning, og lav i stedet statsejede investeringsfonde til stabiliseringsformål.
  34. Lav grundlovsbaseret begrænsning på, hvor hårdt et individ samlet set kan beskattes.
  35. Sørg for, at stater og velgørende organisationer har samme høje informationspligt, som staten forlanger af private virksomheder.
  36. Sats overalt på decentralisering for at skabe fleksibilitet og konkurrence mellem lokalsamfund
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  18. Kræv innovationsfremmende tiltag fra universiteter, der certificeres af app store-staterne.
  19. Udvand grænserne mellem erhvervsuddannelser og akademiske uddannelser ved at indføre gensidigt kompatible undervisningsmoduler og placér så vidt muligt uddannelserne på de samme fysiske lokaliteter.
  20. Fjern de fleste grænser for, hvordan, hvornår og hvor længe folk må arbejde.
  Let folks hverdag
  21. Indfør dereguleringsministerier, udskriv afbureaukratiseringskonkurrencer, og skift generelt fra en forbudsmentalitet til en tilbudsmentalitet. Lav konstant og systematisk udlugning i lovjunglen.
  22. Smid manualerne ud: Lav cost-benefit-analyser og smileys for alle love, og giv dem begrænset varighed via solnedgangsklausuler kombineret med krav om gentaget ratificering.
  23. Følg nærhedsprincippet, så der kun lovgives centralt eller internationalt om forhold, hvor argumenterne for centralisering er overvældende.
  24. Gør love, regler og skiltning med påbud maskinlæsbare, så de kan forstås af computere.
  25. Gør det muligt at indgive komplekse ansøgninger til online-godkendelse af computere.
  26. Gør underlæggelse af visse love valgfrit under informationspligt, og tilføj til andre love klausuler, så man kun straffes for at overtræde dem, hvis det har resulteret i skade for tredjepart.
  27. Brug whistleblower-ordninger til at belønne folk, der afslører skattesnyd og korruption.
  28. Sænk skatter til omkring Singapore-niveau, og forbered staten til en fremtid med kreative computere og robotter, hvor indkomstskat ikke længere vil fungere.
  29. Indfør skattemæssige bonusordninger til statens storkunder –
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  Byg på selvregulering, incitamenter og åbenhed
  7. Brug standarder, mandater og strategiske indkøb som aktive redskaber til at stimulere kreativitet.
  8. Brug ligeledes crowdsourcing, innovationskonkurrencer, sociale kontrakter og andre folkelige tiltag til at mobilisere alle i de kreative processer.
  9. Knyt uddannelsesfinansiering til de specifikke dimittenders fremtidige skattebetalinger.
  10. Udskift størstedelen af socialhjælpen med løntilskud til de svageste.
  11. Privatisér sundhedsvæsnet.
  12. Giv sygesikringssystemerne ansporing til selvhjælp og prisbevidsthed via sondring mellem faste beløb til trivielle sygdomme og variable til de alvorlige samt brug af begrænset selvbetaling.
  13. Frigør læger fra trivielt arbejde.
  14. Luk op for offentlig information og gør det let at analysere.
  15. Lav offentlige væddemålskontrakter til vurdering af effekten af nye love.
  Målret uddannelse og arbejde til kreativitet
  16. Drop stort set al erhvervsstøtte.
  17. Drop det meste offentlige forskning – dog ikke international megaforskning
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  hinandens statslige app stores, og princippet bør bruges som middel til at skabe konkurrence og innovation i offentlige ydelser.
  Reducér antallet af medlemmer af de nationale parlamenter, men giv de resterende gode arbejdsbetingelser.
  Indfør toplønninger til topledere i staten.
  Tillad udenlandske politikere at besidde indenlandske politiske embeder.
  Ophæv folkekirkens statsbånd.
  Indfør gensidighed for offentlige bedømmelser, så de bedømte tilsvarende kan bedømme den offentlige kontrollant.
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  staterne op efter princippet i app store-modellen
  Ombyt vi-vil-det-hele-selv-princippet med app store-stater, der sætter borgerne som konge. Som led heri bør borgere fra forskellige lande få adgang til
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  nten kan man primært fokusere på at fordele verdens eksisterende samfundskager, hvis man anser den samlede mængde for givet og måske naturligt begrænset på grund af f.eks. ressourcemangel eller forurening. Eller også kan man fokusere på, hvordan der kan bages flere kager, hvis man tror, fremtiden har meget at byde på.
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  Tilsvarende bør interesseorganisationer og velgørende organisationer pålægges at følge markedsføringslovgivning, så de ikke kan benytte oplagt usand argumentation i forbindelse med økonomiske indsamlinger.
  Den samme informationspligt, som gælder for virksomheder, bør gælde for stater og interesseorganisationer
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  Staten sælger også varer, nemlig velfærd, sikkerhed og service, og derfor har dens borgere og virksomheder ret til en klar og hæderlig specificering af, hvad deres penge går til. Hvis staten reelt er insolvent, bør de vide det, og hvis den er forgældet, bør de informeres om deres andel af eventuel statsgæld
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  en bedre demokratisk model kan man indskrive et personligt skatteloft i grundloven, så ingen borger kan tvinges til at betale mere end en given procentdel af sin bruttoindkomst, formue eller livstidsindkomst i skat, samtidig med at der ikke kan lovgives med direkte eller indirekte til
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  fra velhavende iværksættere og erhvervsfolk, der som skytsengle beskytter bestemte projekter. Meget ofte vil sådanne investorer bruge en betydelig del af deres likvide formue på netop dette.
  Ventureselskaber kan også træde til, men langt de fleste af disse foretrækker at komme ind, når en ung virksomhed allerede har bevist, at teknologien fungerer, og at markedet er der, og en del venter, til virksomheden allerede er profitabel og blot ønsker vækstkapital. Derfor er der brug for en anden offentlig finansieringskilde i form af crowd-funding, hvor folk rejser penge via websites såsom Kickstarter. Følgende tiltag kunne hjælpe med finansiering af unge, kreative virksomheder:
  Fritag crowdsourcing op til f.eks. ti millioner kroner årligt for de normale finansielle reguleringer
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  Hvad med selskabsskat? I 2010 offentliggjorde en række forskere fra Verdensbanken og Harvard i samarbejde med firmaet Pricewater-houseCoopers resultatet af en international undersøgelse af, hvilken effekt selskabsskatter har på iværksætteraktivitet og erhvervsinvesteringer i 85 lande. Konklusionen var entydig: Selskabsskatter havde en klart negativ effekt – jo højere skatter, desto mindre af disse aktiviteter havde man.5 Tilsvarende resultater har man fundet ved at sammenligne situationen i forskellige amerikanske stater, som praktiserer forskellige niveauer af selskabsskat.6 Det giver anledning til dette simple forslag:
  Selskabsskatten skal være så lille som muligt, f.eks. 10 %.
  Og endelig: Fradrag bidrager til at hæve den nødvendige marginalskat, og de udgør desuden en del af den besværlige og fordyrende lovjungle. Det kan mindskes herved:
  Afskaf alle skattefradrag undtagen for tab på tidligere investeringer i opstartsvirksomheder.
  En væsentlig barriere for mange innovative nystartede virksomheder, og specielt blandt de højteknologiske, er at skaffe finansiering i de tre til ti år, det normalt tager at nå det første overskud. Faktisk går det som oftest galt her, hvorved mange mulige projekter næsten omgående går i sig selv igen. En finansieringskilde med stigende succes er dog angel investment
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  Sagen er, at folk er imod at blive tvunget til at give, men de vil ofte gerne gøre det, hvis det er frivilligt
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  Giv folk en mulighed for at vælge, hvor deres allokering i sidstnævnte gruppe skal fordeles mellem f.eks. kunststøtte og ulandshjælp.
  Lad en af disse blokke være investering – via statens sovereign wealth fund – i venturekapitalfonde, hvorfra skattebetaleren får udbytte (som vi ser på i næste kapitel
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  Opdel desuden denne regning i dels en slags hovedret, som er samfundets helt nødvendige og alment accepterede basisfunktioner, såsom folkeskole, sundhedsvæsen, forsvar og politi, og dels en dessert, som er det mere diskutable
  Malene Frydendalje citiraoпре 2 године
  Noget tilsvarende gælder for ansatte i små opstartsvirksomheder, hvor man typisk aflønnes med en sulteløn plus aktieoptioner. Mange ekstremt kompetente og kreative softwareingeniører bevæger sig f.eks. gennem hele deres karriere fra opstart til opstart med absolut minimumsløn hvert sted i håb om, at et af projekterne giver den store gevinst. Når sådanne kreative arbejdere eventuelt rammer jackpot, tjener de måske pludselig en masse penge på relativt få år – og det gentager sig måske aldrig mere i deres liv. Høj marginalskat rammer netop folk i sådanne kreative erhverv hårdest
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)