Citati iz knjige „Lovac na zmajeve“ autora Haled Hoseini

„Ka­da ubi­ješ čo­ve­ka, kra­deš ži­vot“, re­kao je Ba­ba. „Kra­deš pra­vo nje­go­ve že­ne na mu­ža, oti­maš nje­go­voj de­ci oca. Ka­da sla­žeš, kra­deš ne­či­je pra­vo na isti­nu. Ka­da va­raš, kra­deš pra­vo na prav­du. Shva­taš?“
„De­ca ni­su bo­jan­ke. Ne mo­žeš da ih is­pu­niš svo­jim omi­lje­nim bo­ja­ma.“
bo­lje je ka­da bo­li isti­na ne­ko ka­da ute­hu pru­ža laž
De­ca ni­su bo­jan­ke. Ne mo­žeš da ih is­pu­niš svo­jim omi­lje­nim bo­ja­ma.“
„De­ca ni­su bo­jan­ke. Ne mo­žeš da ih is­pu­niš svo­jim omi­lje­nim bo­ja­ma.“
Ima li bi­lo či­ja pri­ča sre­ćan kraj?
Na kra­ju kra­je­va, ži­vot ni­je hin­du­ski film
u Av­ga­ni­sta­nu ima mno­go de­ce, ali ma­lo de­tinj­stva.
ali vre­me ume da bu­de po­hlep­no – po­ne­kad ot­me sve po­je­di­no­sti za se­be.
„Je
Ka­ko se ča­rob­nom či­ni­la lju­bav, a on­da su ne­vo­lje do­šle
Ha­san je te­ško pod­neo njen gu­bi­tak – uvek mno­go vi­še bo­li ima­ti pa iz­gu­bi­ti, ne­go uop­šte ne­ma­ti.
„Ali bo­lje je ka­da bo­li isti­na ne­ko ka­da ute­hu pru­ža laž.“
„De­ca ni­su bo­jan­ke. Ne mo­žeš da ih is­pu­niš svo­jim omi­lje­nim bo­ja­ma.“
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)