Lovac na zmajeve, Haled Hoseini
Knjige
Haled Hoseini

Lovac na zmajeve

Čitajte
jovana
jovanaje citiraoпрошле године
„Ka­da ubi­ješ čo­ve­ka, kra­deš ži­vot“, re­kao je Ba­ba. „Kra­deš pra­vo nje­go­ve že­ne na mu­ža, oti­maš nje­go­voj de­ci oca. Ka­da sla­žeš, kra­deš ne­či­je pra­vo na isti­nu. Ka­da va­raš, kra­deš pra­vo na prav­du. Shva­taš?“
Marija
Marijaje citiraoпрошлог месеца
To je bi­lo dav­no, ali lju­di gre­še ka­da ka­žu da pro­šlost mo­že da se po­ko­pa.
Jovana Milinkovic
Jovana Milinkovicje citiraoпрошле године
„De­ca ni­su bo­jan­ke. Ne mo­žeš da ih is­pu­niš svo­jim omi­lje­nim bo­ja­ma.“
Ljiljana
Ljiljanaje citiraoпре 3 месеца
Za te­be, ako tre­ba i hi­lja­du pu­ta. Ha­san, lo­vac na zma­je­ve sa zeč­jom usnom
Vanja Petrovski
Vanja Petrovskije citiraoпре 3 месеца
Za te­be, ako tre­ba i hi­lja­du pu­ta“, čuo sam se­be ka­ko go­vo­rim.
On­da sam se okre­nuo i po­tr­čao.
Bio je to sa­mo osmeh, ni­šta vi­še. Ni­je sve is­pra­vio. Ni­je ni­šta is­pra­vio. Sa­mo osmeh. Sit­ni­ca. List u šu­mi ko­ji drh­ti po­što je pre­pla­še­na pti­ca po­le­te­la.
Ipak, pri­hva­ti­ću ga. Ši­ro­ko otvo­re­nih ru­ku.
Marija Vuksanovic
Marija Vuksanovicje citiraoпре 4 месеца
Ne ra­de ni­šta sem što vr­te bro­ja­ni­ce i re­ci­tu­ju od­lom­ke iz knji­ge na­pi­sa­ne na je­zi­ku ko­ji čak i ne raz­u­me­ju. Nek nam Bog bu­de u po­mo­ći ako Av­ga­ni­stan ika­da pad­ne nji­ma u ru­ke.“
a1508003
a1508003je citiraoпре 10 дана
„Za te­be, ako tre­ba i hi­lja­du pu­ta“, čuo sam se­be ka­ko go­vo­rim.

On­da sam se okre­nuo i po­tr­čao.

Bio je to sa­mo osmeh, ni­šta vi­še. Ni­je sve is­pra­vio. Ni­je ni­šta is­pra­vio. Sa­mo osmeh. Sit­ni­ca. List u šu­mi ko­ji drh­ti po­što je pre­pla­še­na pti­ca po­le­te­la.

Ipak, pri­hva­ti­ću ga. Ši­ro­ko otvo­re­nih ru­ku. Za­to što ka­da pro­le­će sti­že, ono ota­pa sneg pa­hu­lju po pa­hu­lju, i mo­žda sam upra­vo vi­deo pr­vu pa­hu­lju ka­ko se ota­pa.
a1508003
a1508003je citiraoпре 10 дана
„Za te­be, ako tre­ba i hi­lja­du pu­ta“, čuo sam se­be ka­ko go­vo­rim.
a1508003
a1508003je citiraoпре 10 дана
„Za te­be, ako tre­ba i hi­lja­du pu­ta“, čuo sam se­be ka­ko go­vo­rim.

On­da sam se okre­nuo i po­tr­čao.

Bio je to sa­mo osmeh, ni­šta vi­še. Ni­je sve is­pra­vio. Ni­je ni­šta is­pra­vio. Sa­mo osmeh. Sit­ni­ca
Marija Djurdja
Marija Djurdjaje citiraoпре 23 дана
„De­ca ni­su bo­jan­ke. Ne mo­žeš da ih is­pu­niš svo­jim omi­lje­nim bo­ja­ma.“
Marija Djurdja
Marija Djurdjaje citiraoпре 23 дана
„Ka­da ubi­ješ čo­ve­ka, kra­deš ži­vot“, re­kao je Ba­ba. „Kra­deš pra­vo nje­go­ve že­ne na mu­ža, oti­maš nje­go­voj de­ci oca. Ka­da sla­žeš, kra­deš ne­či­je pra­vo na isti­nu. Ka­da va­raš, kra­deš pra­vo na prav­du. Shva­taš?“
Ksenija Joksimovic
Ksenija Joksimovicje citiralaпре 2 месеца
čo­vek ko­ji ne­ma sa­ve­sti, ne­ma do­bro­te, taj ne pa­ti
Jovana Arsić
Jovana Arsićje citiraoпре 2 месеца
„Po­sto­ji sa­mo ono što lju­di či­ne i ono što ne či­ne“
Jovana Arsić
Jovana Arsićje citiraoпре 2 месеца
Če­sto se pre­vi­še uta­pa­mo u gam­ho­ri­ju i sa­mo­sa­ža­lje­nju. Pre­pu­šta­mo se gu­bi­ci­ma, pat­nji, pri­hva­ta­mo nji­ho­vu ne­u­mit­nost, čak ih do­ži­vlja­va­mo kao nu­žnost. Zen­da­gi mig­za­ra, ka­že­mo, ži­vot ide da­lje. Ali ja se ov­de ne pre­pu­štam sud­bi­ni, sa­mo sam prag­ma­ti­čan
Jovana Arsić
Jovana Arsićje citiraoпре 2 месеца
„Da, na­da je čud­na po­ja­va. Na­po­kon mir. Ali po ko­ju ce­nu?“
Jovana Arsić
Jovana Arsićje citiraoпре 2 месеца
„To mo­žda ni­je po­šte­no, ali ono što se de­si za ne­ko­li­ko da­na, po­ne­kad i u jed­nom je­di­nom da­nu, ume da pro­me­ni tok či­ta­vog ži­vo­ta, Ami­re.“
Jovana Arsić
Jovana Arsićje citiraoпре 2 месеца
Ne raz­me­nju­je­mo ni reč, ne za­to što ne­ma­mo šta da ka­že­mo je­dan dru­go­me, već za­to što ni­šta ne mo­ra­mo da go­vo­ri­mo
Jovana Arsić
Jovana Arsićje citiraoпре 2 месеца
„Ho­ću ne­što da pi­tam ovog čo­ve­ka“, re­kao je Ba­ba. Re­kao je to Ka­ri­mu, ali je gle­dao pra­vo u Ru­sa. „Pi­taj ga gde mu je sra­mo­ta.“

Po­raz­go­va­ra­li su. „Ka­že da je rat. U ra­tu ne­ma sra­mo­te.“

„Re­ci mu da gre­ši. Rat ne uni­šta­va pri­stoj­nost. On je zah­te­va, čak i vi­še ne­go mir.“
Jovana Arsić
Jovana Arsićje citiraoпре 2 месеца
Po­mi­slio sam na Ha­sa­nov san, onaj o na­ma ka­ko pli­va­mo u je­ze­ru. Ne­ma ču­do­vi­šta, bio je re­kao, sa­mo vo­da. Sa­mo što ni­je bio u pra­vu. U je­ze­ru je če­ka­lo ču­do­vi­šte. Zgra­bi­lo je Ha­sa­na za no­ge, od­vu­klo ga u mut­ne du­bi­ne. Ja sam bio to ču­do­vi­šte.
Jovana Arsić
Jovana Arsićje citiraoпре 2 месеца
„Ha­sa­ne!“, vik­nuo sam. „Vra­ti se s njim!“

Već je skre­tao za ugao uli­ce, a sneg je pr­štao pod nje­go­vim gu­me­nim či­zma­ma. Za­stao je, okre­nuo se. Sta­vio je ru­ke oko usta. „Za te­be ako tre­ba i hi­lja­du pu­ta!“
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)