Evrobook

Objavljene knjige

Objavljeni stripovi

Citati

LavandinaTje citiraoпре 6 месеци
„Ne­moj da tra­ćiš sna­gu bri­nu­ći o ono­me što ne­maš. To je put ka ne­za­do­volj­stvu. Ume­sto to­ga, obra­ti pa­žnju na do­bro ko­je je već pri­sut­no u tvom ži­vo­tu a šta god da ra­diš, ra­di naj­bo­lje što mo­žeš. To do­no­si ra­dost.”
Nina Đorđevićje citiralaпре 9 месеци
Po­treb­no je mno­go vre­me­na da se po­sta­ne mlad.

Pi­ka­so
Nina Đorđevićje citiralaпре 9 месеци
Ova knji­ga go­vo­ri da je za­ba­va iz­bor, a da lu­di­ra­nje ni­je pri­vi­le­gi­ja. To je pra­vo. Nu­žnost. Igraj se ili umri, ka­žem ja. Ta iz­ra­zi­to mrač­na dru­ga mo­guć­nost i ni­je ži­vot.
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)